De school

De Maerten van den Veldeschool is een rooms-katholieke school. Met de katholieke identiteit van de school bedoelen wij niet enkel activiteiten als bidden en vieringen, maar ook alle, vaak minder grijpbare aspecten die samen de identiteit van de school vormen: de omgang met de kinderen en de leerkrachten, de taal die er gesproken wordt, het wekken van belangstelling voor catechetische onderwerpen, je leren inzetten voor een betere wereld. 

Waar wij voor staan
De kinderen die aan onze zorg toevertrouwd worden, hebben het recht om zich zo veelzijdig mogelijk te ontplooien. De school moet daarom voorwaarden scheppen waardoor kinderen gemotiveerd blijven om zichzelf verder te ontwikkelen. Wij denken dat dit pas mogelijk is als:

 De kinderen met plezier naar school komen en zich er veilig en gewaardeerd voelen,
 Ieder kind gezien wordt als een uniek persoon,
 De kinderen leren de consequenties te aanvaarden van het lid zijn van een groep: leren geven en nemen, durven uitkomen voor je mening, elkaar leren helpen, respecteren van de ander,
 Er een open relatie bestaat tussen de leerkrachten en leerlingen,
 Er naast het verwerven van kennis ook aandacht is voor: creativiteit, zelfstandigheid, emotionele ontwikkeling, verantwoordelijkheidsgevoel
 Er ingespeeld wordt op de verschillen tussen de leerlingen,
 Er gebruik wordt gemaakt van de specifieke talenten van de leerlingen.

Om dit te realiseren heeft het team van de Maerten van den Veldeschool zich een aantal doelen gesteld:
De Maerten van den Veldeschool wil een school zijn:
-Waar kinderen zich prettig en veilig voelen
-Waar rekening wordt gehouden met de verschillen tussen de kinderen
-Waar een beroep gedaan wordt op de verschillende vermogens van kinderen
-Waar kinderen leren planmatig en zelfstandig te werken 

Nog veel meer informatie vindt u in onze schoolgids:
Schoolgids 2023-2024