Binnenkort gaat uw kind onze basisschool bezoeken.

Hieronder hebben wij in het kort een aantal zaken op een rij gezet omtrent het reilen en zeilen van uw kind in de kleutergroep. Veel algemene informatie (schooltijden, vakantierooster e.d.) is reeds opgenomen in de Schoolgids en op de website van de school www.maertenvandenvelde.nl .
Specifieke informatie over onze kleutergroepen treft u hieronder.
Wij hopen dat uw kind zich snel thuis zal voelen op de Maerten van den Velde!!

Binnenkomst
Vanaf 8.35 uur gaan de schooldeuren open en kunt u uw kind de klas in brengen. U wordt dan in de gelegenheid gesteld om afscheid te nemen van uw kind. Elk kind heeft een kapstok met een eigen pictogram en een luizenzak (die ze eenmalig van de ouderraad krijgen) jassen en andere spullen worden hierin gedaan.

Bij binnenkomst geeft ieder kind de leerkracht een hand. Wij verzoeken u het kind geen speelgoed mee naar school te laten nemen. Dit mag alleen op de verjaardag van het kind en de dag na sinterklaas. Wel vinden wij het leuk als het kind spullen meeneemt die horen bij het desbetreffende thema van het moment of de letter van de week.
Als u afscheid van uw kind heeft genomen, verzoeken wij u vriendelijk de klas snel weer te verlaten, om een overvolle klas, en als gevolg daarvan veel onrust, te voorkomen.
Elke dag zijn er twee kinderen ‘hulpje van de juf’. De hulpjes mogen de leerkracht de hele dag helpen met allerlei werkzaamheden en iedereen komt aan de beurt.
Om 08.45 moeten alle kinderen in de kring zitten want dan beginnen we met de les. We starten met een aantal openingsliedjes, ook kijken we naar de datum, de dag, het weer en de dagritmekaarten. Het geeft kinderen houvast als ze weten wat er die dag gedaan zal worden en hoe de dag zal gaan verlopen.

Kringactiviteiten
Vervolgens wordt er een kringactiviteit gedaan. In de kring wordt de taalvaardigheid van de kinderen o.a. getraind d.m.v. kringgesprekken, taalmethodes, vertelplaten en taalactiviteiten. Kinderen mogen eigen ervaringen vertellen. Taal- en rekenactiviteiten wisselen elkaar af. Er staan ons ook daarvoor diverse middelen ter beschikking. We werken o.a. met Kleuterplein, Kleuteruniversiteit en Wereld in getallen. Ook sociale vaardigheden en de concentratie worden doormiddel van kringactiviteiten getraind. Kinderen leren naar elkaar te luisteren en op hun beurt te wachten. De kringactiviteit neemt ongeveer een half uur tot drie kwartier in beslag. Tijdens de kringactiviteit mogen de kinderen in principe niet naar het toilet. We verzoeken u, uw kind nog even voor schooltijd naar het toilet te laten gaan.

Werkles
Werken met het planbord
Elke kind heeft een eigen pictogram. De leerkracht kan een activiteit voor het kind kiezen of het kind een vrije keuze laten tot een activiteit. De verschillende activiteiten waaruit kan worden gekozen hangen op het planbord. Het kind kan zijn/haar keuze voor een activiteit kenbaar maken door zijn/haar pictogram bij de activiteit te hangen. De verschillende activiteiten worden regelmatig aangepast, afhankelijk van het actuele thema.

Zelfstandig werken
We proberen de kinderen zelfstandigheid bij te brengen en elkaar te laten helpen tijdens de werkles, zodat er voor de leerkracht ruimte is om te observeren en om een kind of een groepje kinderen met een activiteit te helpen. In het begin van het schooljaar zal de tijd zo’n tien minuten duren; later in het jaar wordt deze tijd uitgebreid. Met behulp van een stoplicht leren we de kinderen wat langer met een werkje bezig te zijn.

De strokenkast
Van de kinderen in groep 2 wordt steeds iets meer geëist, ter voorbereiding op groep 3. Om inzicht te verkrijgen in het niveau van ontwikkeling en bepaalde vaardigheden te trainen wordt er gewerkt met een zogenoemde “strokenkaart”. Een aantal werkjes (zo’n 10 tot 12) worden genummerd en in een speciaal daarvoor bestemde kast gezet. Alle kinderen van groep 2 werken zelfstandig per werkbeurt aan de werkjes. Door middel van een afkruissysteem geven de kinderen aan welke werkjes reeds door hen zijn gemaakt. Per thema (drie weken) hangt er een nieuwe strokenkaart met nieuwe spelletjes.

Multomap
U wordt verzocht een multomap (23-rings !) voorzien van de naam van uw kind mee naar school te nemen waarin diverse werkjes van de kinderen worden bewaard. Aan het eind van het schooljaar krijgt u de multomap mee naar huis en kunt u de ontwikkeling die uw kind heeft doorgemaakt nog eens bewonderen.

Het werk opruimen
Wanneer het tijd is om op te ruimen, geeft de leerkracht een herkenbaar signaal om aan te geven dat het tijd is om op te ruimen. Het is de bedoeling dat de kinderen zelfstandig hun werk opruimen. Wie het werk nog niet af heeft en het later wil afmaken legt zijn/haar naamkaartje met pictogram bij het werk zodat anderen weten van wie het is. Ook kan op die manier een werkje even blijven liggen om aan bijvoorbeeld de ouders te laten zien. Met elkaar wordt nagekeken of alles goed is opgeruimd. Ook worden de gemaakte werkjes bewonderd. De kinderen wordt geleerd elkaar te helpen bij het opruimen en ook om zo nodig te helpen opruimen bij een activiteit waaraan ze niet zelf hebben deelgenomen.

Eten en drinken 
Rond half 11 pauzeren we even om met elkaar te eten en te drinken. U wordt verzocht fruit en drinken aan uw kind mee te geven voorzien van naam. Op maandag en vrijdag mogen de kinderen in plaats van fruit eventueel een (gezonde!)koek meenemen.
We zingen gezamenlijk een liedje alvorens we van start gaan. We geven de kinderen voldoende gelegenheid hun spullen te nuttigen; maar is de pauze om en is het eten/drinken nog niet op, dan verzoeken we de kinderen toch hun spullen weer in de krat te doen.
U kunt er voor kiezen een abonnement op schoolmelk te nemen. De schoolmelk wordt in de koelkast bewaard.

Buiten spelen
Elke dag gaan we, als het weer het toelaat, buiten spelen. Bij slecht weer gaan we naar de bewegingszaal voor sport en spel. Buiten spel biedt het kind volop ontwikkelings-mogelijkheden op zowel motorisch en sociaal-emotioneel gebied. Er is buitenspeelmateriaal aanwezig. Elke kleutergroep gaat om beurten naar buiten, maar soms ook met elkaar. Er is dus voldoende gelegenheid om ook contacten op te doen met kinderen uit de andere kleutergroep.
Bij slecht weer dragen veel kinderen vaak regenlaarzen. Wij verzoeken u uw kinderen ook gewone schoenen of sloffen mee te laten brengen die dan in de klas kunnen worden gedragen. Zo blijft de klas een stukje schoner om in te spelen.

Bewegingsonderwijs
Regelmatig wordt er bewegingsonderwijs gegeven. Onder bewegingslessen wordt onder andere verstaan: sport, spel, drama, dans en ritmiek. Veelal gebeurt dit in de speelzaal van de school. De kinderen moeten zo veel mogelijk zelfstandig hun kleding aan en uit trekken. De kinderen gymmen in hun ondergoed. Wilt u een paar gymschoenen (liefst met klittenband en zonder gladde zolen!) meegeven?. De kinderen moeten hun gymschoenen op school laten.

Verjaardag vieren
We maken met u een afspraak om de verjaardag van uw kind te vieren. Doorgaans wordt dat pas vanaf het vijfde jaar gedaan, omdat het kind dan de andere kinderen goed kent en niet meteen in het middelpunt van de belangstelling staat wanneer hij/zij net op school komt op vierjarige leeftijd. U wordt uitgenodigd om de verjaardag van uw kind mee te beleven. Het is niet de bedoeling om ook nog broertjes en/of zusjes mee te nemen. Deze leiden vaak te veel af, bij een toch al zo’n drukke gebeurtenis!
We maken natuurlijk een feestmuts voor uw kind en vieren volgens een voor de kinderen bekend patroon de verjaardag (liedjes zingen, kaart uitzoeken, kaarsjes uitblazen op de verjaardagstaart, feestmuts verstoppen). Het jarige kind mag twee kinderen uitkiezen om de klassen mee rond te gaan.
Het vieren van een verjaardag duurt ongeveer 20 minuten. Daarna wordt u verzocht de klas weer te verlaten.

Bibliotheekbezoek
Het lezen van boeken en vooral het plezier beleven aan boeken en verhalen is heel belangrijk voor het goed leren van taal en lezen en ook voor de algemene ontwikkeling van het kind.
Een keer per twee weken gaan we daarom naar de bibliotheek. Daarbij worden hulpouders ingeschakeld. Op de gang hangt een rooster waarop u kunt intekenen om eventueel te helpen bij het bibliotheekbezoek. De bibliotheek wordt in twee groepen bezocht; groep 1 en 2 gaan apart. De leerkracht blijft in de klas om de overgebleven groep te begeleiden. Voor elke groep is een half uur bibliotheekbezoek uitgetrokken. U dient zelf voor een bibliotheekkaart voor uw kind te zorgen. Ook blijft u zelf verantwoordelijk voor het tijdig inleveren van de boeken. Ingeval van een eventuele boete dient u hiervoor zelf zorg te dragen.

Schooltelevisie
Met de kinderen kijken we naar schooltelevisie. Dit jaar kijken we naar de uitzendingen van Koekeloere op vrijdagmiddag.

Toiletbezoek
Wanneer uw kind voor het eerst naar school toe gaat is het de bedoeling dat het kind zelfstandig naar het toilet kan gaan. We besteden regelmatig aandacht aan het toiletgebruik bij de kinderen. Jongetjes verzoeken wij op het toilet te gaan zitten, omdat het nogal eens mis gaat wanneer zij blijven staan. Zo blijven onze toiletten schoner voor de andere kinderen. Wij leren de kinderen zelf na te kijken of ze het toilet schoon achter laten en verzoeken de kinderen hun handen na het toiletgebruik te wassen. Alleen tijdens de kringactiviteiten is toiletbezoek in principe niet toegestaan. We hebben speciale kettingen (2 stuks) die de kinderen omhangen tijdens het toiletbezoek. Zo kunnen de andere kinderen zien of de toiletten al dan niet vrij zijn.
Mocht uw kind een “ongelukje” krijgen op school (dat overkomt ieder kind wel eens) dan zijn er reservebroeken voorhanden. Wij verzoeken u deze zo snel mogelijk gewassen mee terug te nemen naar school.

Bevordering taalontwikkeling
Op school hebben wij “Flip de beer” van Koekeloere (educatief t.v.- programma voor kleuters). Deze beer gaat bij iedereen uit de klas een nachtje logeren.
Naast Flip werken wij op school o.a. met grote vertelplaten, voorleesboeken, taalmethodes,  taalactiviteiten in de kring en met ontwikkelingsmateriaal om de taalvaardigheid te ontwikkelen.
Wij bevelen als leerkrachten aan, om ook in de thuissituatie de kinderen zoveel mogelijk kennis te laten maken met boekjes. Het is belangrijk om de taalvaardigheid van de kinderen te stimuleren door bijvoorbeeld het (voor) lezen van boeken, verhalen laten navertellen, woordenschat uitbreiden door objecten aanwijzen en benoemen etc.

Diverse wetenswaardigheden
Na iedere schoolvakantie komen de LOL-moeders(=Let Op Luizen-moeders) in de klas die de kinderen controleren op eventuele luizen. Mocht u zelf ontdekken dat uw kind luizen heeft, geef het dan even door aan ons.
Er bestaat een mogelijkheid tot overblijven op school (zie de informatie hierover in de schoolgids). Elke week wordt er een nieuw overblijfrooster opgehangen op het bord op de gang waarop u kunt aantekenen dat uw  kind overblijft. Ook wordt u verzocht dit rooster in te vullen als uw kind met een ander mee naar huis gaat
Allerhande berichten worden opgehangen op het prikbord op de gang. Ook hangt er op het prikbord een verjaardagskalender waarop u kunt aangeven wanneer “papa en mama”  jarig zijn. We maken dan iets leuks met de kinderen in de klas.

Ouderhulp
Voor diverse activiteiten is er ouderhulp vereist. Indien nodig wordt er een beroep op u gedaan doormiddel van een mail via de Digiduif (u ontvangt hiervoor een inlogcode) of een briefje op het prikbord.
Wij hopen met het bovenstaande overzicht een volledig beeld te hebben gegeven. Mocht u nog iets willen weten, loopt u dan gerust nog eens binnen. Indien u vragen heeft of over andere zaken met de leerkracht wilt praten, dan kan dit na schooltijd.
-------------------------------------------------------------------------------------------
Graag meenemen op de eerste schooldag:
Multomap 23 rings
Gymschoenen met rubber zool (voorzien van naam)
Beker en bakje (voorzien van naam)
Adressenlijst voor noodgevallen
Intakeformulier